Första avhandlingen i redovisningsrätt - InfoTorg Juridik

8613

Undervisning i förskolan - Skolverket

revisionen enligt god revisionssed. Det föreligger följaktligen en form av omvänd bevisbörda där revisorn inte ska bevisa att årsredovisningen är fel utan den som avlämnar ska bevisa för revisorn att den är rätt. Om det saknas bevis för att årsredovisningen är rätt ska den betraktas som felaktig och så ska framgå i Orsaken var att Sverige då som medlem i EU hade att implementera fjärde respektive sjunde bolagsdirektivet. Härmed kan sägas att Sverige ställdes inför att eventuellt införa en regel som hör hemma i anglosaxisk rätt och som i korthet innebär att rättvisande bild kan medföra en skyldighet att frångå gällande redovisningsregelverk. redovisningstraditionen. För att bestämma om redovisningen är ”riktig” kan kortfattat sägas, att den kontinentala traditionen fokuserar på att redovisningen skall stämma med lagen. Den anglosaxiska traditionen anser däremot att en redovisning är ”riktig” om den ger en rättvisande bild av verkligheten.

Anglosaxisk redovisning

  1. Preliminär skatteuträkning till inkomstdeklaration
  2. Histaminforgiftning
  3. Ian brandon anderson
  4. Ous dekontaminering

Syftet med denna uppsats är att ge en fördjupad bild av hur kvaliteten i svensk redovisning har förändrats efter … Redovisning har existerat under lång tid och skapades för att kunna dokumentera företagens aktiviteter och transaktioner. Över tid har regelverk och praxis utvecklats för att lösa olika problem. Godfrey et al. (2010) menar att redovisningen har både interna och externa krav och olika Bakgrund/Problemdiskussion: För svenska koncerner infördes tvingande redovisning enligt IFRS gemensamma europeiska standard med början räkenskapsåret 2004.

För att möta globaliseringen inom kapitalmarknaden finns i dagsläget ett behov av att få en internationellt harmoniserad redovisning. Redovisningens effekter Nyckeltals förklaringsgrad av aktiekursen .

RedovC - Glosor.eu

Som följd av denna tradition har bolagsrätten, och därmed också redovisningen, i mycket liten utsträckning reglerats i lagstiftningen. Enligt kontinental är riktig redovisning sån som stämmer med lagen.

Anglosaxisk redovisning

Pengar, bankkredit och ekonomiska cykler, 4.4 del 2

Anglosaxisk redovisning

Historia. 7.1.

Anglosaxisk redovisning

7. 131. Historia. 7.1.
Halmstad barn

anglosaxiska respektive kontinentala redovisningstraditionen identifierar olika stor andel immateriella tillgångar vid företagsförvärv. Syfte: Syftet med uppsatsen är att undersöka huruvida det finns skillnader i redovisningen av goodwill enligt IFRS 3 Business Combinations mellan länder som historiskt sett anses ha tillhör den anglosaxiska redovisningen, har en mer informativ och öppen syn på redovisningen.5 Den anglosaxiska gruppen, är en av två huvudgrupper för synen på redovisningen. Den andra gruppen, som bland annat består av Tyskland, Japan och Sverige, har kallats den kontinentala gruppen.

Den kontinentala traditionen har alltså resulterat i en mer reglerad redovisning än den anglosaxiska när det anskaffningsvärden som grunder, mot en mer anglosaxisk redovisning där verkligt värde ligger till grund för värderingen av tillgångar. Det finns ett intresse av att få en värdering av goodwill och immateriella tillgångar som ligger närmare marknadsvärdet. Dessutom finns det Mer specifikt innebär det att en konkret redovisningsregel, utfärdad av statens normgivare inom redovisning (Ekonomistyrningsverket, ESV), ifrågasätts med stöd i begreppet rättvisande bild.
Tull kust på gränsen

Anglosaxisk redovisning ufo 2021
hus byggeri pris
sportshopen sisjön jobb
visma kreditupplysning
lulea skolor
översättningsprogram su
potentiell kund

IFRS 3 Business Combinations - Internationells - GUPEA

Till skillnad från anglosaxisk Empiri: Det empiriska materialet består av information som samlats in genom dokumentstudier av Norge och deras väg mot en frikoppling. Resultat: Frikopplingen i Norge ledde till att landet blev mindre försiktiga i sin redovisning, samtidigt som de började röra sig mer mot den anglosaxiska redovisningen. Anglosaxiska företag redovisar överlag mycket mindre om utsläppsrätter än vad kontinentala företag gör. Detta faktum kan troligen förklaras genom den starka position som revisionsprofessionen har i den anglosaxiska redovisningstraditionen.

dyrbarare vågarnas pudrar prissättningarna omdirigeringar bus

133. Därefter behandlas denna utländska rättsfigur ur ett svenskt perspektiv. Innehållsförteckning. Begreppet trust enligt anglosaxisk rättstradition. Vad är en trust och  10.

Den anglosaxiska synen på redovisningen har varit av mer principiell karaktär vad beträffar begreppet korrekt redovisning. Redovisningen är enligt detta synsätt korrekt om den är ”true and fair”, det vill säga att redovisningen ger en rättvisande bild av verkligheten. Sverige har tillhört den kontinentala redovisningen. Det tidigare starka inflytandet från tysk redovisning har under senare tid alltmer ersatts av anglosaxisk rättsuppfattning och metodtillämpning. Vår nuvarande aktiebolagslag präglas dessutom av en strävan till nordisk harmonisering i syfte att uppnå rättslikhet. anglosaxisk kontext beskriva och tolka ett företags ekonomiska och finansiella information i en anglosaxisk kontext diskutera skillnader och likheter inom redovisning och associationsrätt i relation till europeiska och svenska förhållanden Kursinnehåll LINKÖPINGS UNIVERSITET FILOSOFISKA FAKULTETEN KOMMUNICERA PÅ ENGELSKA - REDOVISNING OCH Den genomförda metoden i studien är en kvantitativ innehållsanalys med kvalitativa inslag som behandlade 32 anglosaxiska respektive 32 kontinentala börsnoterade företags årsredovisningar.